R2fk

 

 

Pobierz wersję DEMO R2fk na 60 dniPobierz Demo

Sprawdź za darmo możliwości programu!

 

 

R2fk - system finansowo - księgowyR2fk to system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie pełnej księgowości oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.


Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

W ofercie znajduje się od 2008 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, szybkim wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

Ze względu na możliwość obsługi w jednym programie firm o różnych rodzajach księgowości (pełna, księga przychodów, ryczałt) program wydaje się być szczególnie atrakcyjną ofertą dla biur rachunkowych.

Równie interesujący może być dla firm przechodzących z księgi przychodów na pełną księgowość, gdyż ze względu na identyczny interfejs i sposób wprowadzania danych zasadniczo ułatwi rozpoczęcie pracy. 

plan kontPlan kont

 • wbudowany przykładowy plan kont - można go przystosować do swojego planu lub stworzyć od początku własny plan kont

 • możliwość tworzenia kont o 8-poziomowej strukturze

 • automatyczne tworzenie kont analitycznych dostawcy/odbiorcy po wpisaniu kontrahenta do biblioteki

 • bieżący dostęp do informacji o obrotach z wybranego miesiąca oraz obrotach narastająco na danym koncie

 • raporty i zestawienia: Dziennik dekretów, Analityczne zestawienie obrotów, Zestawienie obrotów i sald, Obliczenie dochodu, Rachunek zysków i strat, Bilans

 • ewidencja planowanych sald oraz rozliczanie wykonania planu - dla jednostek budżetowych

księga handlowaKsięga handlowa

 • rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży, polecenia księgowania

  • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych z klawiatury, bez użycia myszki

 • rejestrowanie faktur eksportowych oraz importowych w walutach obcych lub w PLN

  • biblioteka walut i kursów średnich NBP

  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP

 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu

 • możliwość wyboru sposobu księgowania kosztów (np. księgowanie tylko na kontach zespołu 5 - przy obsłudze fundacji)

 • możliwość utworzenia dowolnych rejestrów księgowych (zakup, sprzedaż, kasa)

  • roczne lub miesięczne numerowanie dekretów niezależnie dla każdego rejestru

 • rozbudowana biblioteka kontrahentów

  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych z kontrahentem: numeru konta, na którym najczęściej księgowane są faktury dla/od tego kontrahenta, stawki vat, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat

  • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)

  • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)

  • historia zmian adresu kontrahenta

  • możliwość powiązania z kontrahentem domyślnego zdarzenia gospodarczego

 • dziennik dekretówbiblioteka zdarzeń gospodarczych

  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: numeru konta, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat

 • kontrola poprawności wprowadzanych danych

  • dzięki podziałowi wpisów na rodzaje operacji możliwość wprowadzania danych bez znajomości zagadnień księgowych

  • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych

 • korekta kosztów z tytułu złych długów

 • rozliczanie płatności

  • przy każdym dokumencie pełna ewidencja rozrachunków z nim związanych

 • wystawianie i drukowanie not korygujących

 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów

  • dzięki bibliotece kontraktów i MPK możliwość analizy struktury przychodów i kosztów bez konieczności prowadzenia kont zespołu 5.

  • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie

  • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe

rejestr sprzedaży VATEwidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów

  • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi handlowej i ewidencji VAT

  • dodatkowe możliwości rozliczenia VAT wg terminu płatności lub daty zapłaty

  • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu

  • korekta VAT z tytułu złych długów

  • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4

 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12

 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, Import/Export usług)

 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem

 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru

 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych

  • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie

 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEK

 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK

  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO

  • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego

 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU

 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji

Rrozliczenie podatku dochodowegoozliczenie podatku dochodowego

 • rozliczenie podatku dochodowego CIT 

 • rozliczanie podatku dochodowego PIT, wg skali lub liniowego, dla osób fizycznych i wspólników spółek osobowych

 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego

 • wydruk deklaracji rocznej CIT-8, PIT-36L, PIT-B

 • e-deklaracje CIT-8, PIT-36L,

  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO

  • wysyłka e-deklaracji od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego

 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)

 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji

 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym

  • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego:

  • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

Kkasa/bankasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia

 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych

 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem

 • automatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie wprowadzania KP/KW, możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu

 • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych

  • płatności w walucie faktury przeliczane na PLN wg zadanego kursu

  • płatności w EUR i innych walutach za faktury wystawione w PLN (krajowe i eksportowe)

  • płatności w PLN za faktury walutowe

 • automatyczne dekretowanie różnic kursowych

 • import płatności z systemu VideoTEL

Moduł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem (złotówkowej i walutowej)

 • windykacja należności

  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem

  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem

  • protokoły nieściągalności należności

 • kalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

ewidencja środków trwałychEwidencja środków trwałych

 • powiększenie ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)

 • ewidencja przeprowadzonych operacji

  • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, likwidacja, sprzedaż, przekazanie wraz z wydrukiem dokumentów OT, MT, LT, PT, WT i innych

  • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją

 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży

 • ewidencja części składowych

  • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży

 • pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych

  • pełna klasyfikacja zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji

  • aktualizowana automatycznie przez internet

 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji

  • ewidencja zmian dzięki odpowiednim operacjom

 • możliwość podziału na grupy (inne niż podział wg KŚT)

 • oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa

  • możliwość wyboru środków, dla których ma być prowadzona oddzielna amortyzacja

  • niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji

 • generowanie planu amortyzacji

  • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyśpieszona 30%

  • możliwość ręcznej modyfikacji planu

  • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna

  • automatyczne przystosowywanie planu do przeprowadzonych operacji

 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków

  • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka

 • automatyczne generowanie polecenia księgowania z umorzeniem środków

  • każdy środek na odrębnej lub zbiorczej analityce

  • koszty wg miejsca powstawania

 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów

  • wg statusu: przygotowywany, przyjęty, użytkowany, nieużytkowany (z możliwością wybrania okresu)

  • inne kryteria: KŚT, grupa, lokalizacja, osoby odpowiedzialna

 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków

  • wydruki spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów

 • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej

  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4

  • możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata

 • dowolne zestawienia wg różnych kryteriów

 • rozbudowana biblioteka kontrahentów

  • pełne dane (adres, telefon, e-mail) producentów, dostawców i firm świadczących serwis

Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy

  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)

 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji

 • dokumenty zakupu i sprzedaży

 • wydruk ewidencji wyposażenia

Koszty przebiegu pojazdów

 • rozliczanie kosztów przejazdów prywatnymi samochodami przez osoby fizyczne oraz właścicieli spółek osobowych

 • ewidencja przebiegu pojazdów

  • biblioteka tras z odległościami

  • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet

 • ewidencja faktur kosztowych

 • automatyczne generowanie PK z kosztami przebiegów

Polecenia księgowania

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dokumentów PK 

 • automatyczne generowanie PK zawierających:

  • korektę VAT z tytułu złych długów

  • korektę kosztów z tytułu złych długów

  • VAT do rozliczenia w następnych miesiącach

  • koszty przebiegu pojazdów

  • odpisy amortyzacyjne

  • przecenę płatności walutowych 

 • wydruk PK

Ewidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów

  • nadruk treści przelewu na gotowych formularzach różnego typu

 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego

  • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji

 • współpraca z całą gamą systemów bankowych

  • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

Dodatkowe zalety systemu

 • wersja dla biura rachunkowego

  • możliwość obsługi wielu podmiotów o różnej formie prowadzonej księgowości: pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt

  • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników

  • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7

  • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres

  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF

 • wersja sieciowa

  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8

  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom

 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły

  • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (magazyn, faktury) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik

  • automatyczny import faktur, kasy oraz kosztów wynagrodzeń

 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie

  • programu R2księga

  • pliku buforowego

  • programów Rachmistrz i Rewizor 

 • automatyczny import faktur z programów Subiekt firmy Insert i KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft

 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany

 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet

  • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)

  • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem