R2księga

 

 

Pobierz wersję DEMO R2księga na 60 dniPobierz Demo

Sprawdź za darmo możliwości programu! 

 

 

R2księga - księga przychodów i rozchodówR2księga to program księgowy umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych, pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

Przy projektowaniu programu szczególny nacisk położono na szybkość wprowadzania danych bez użycia myszki. Zoptymalizowane wprowadzanie dokumentów oraz cały system kontroli umożliwia zmianę organizacji pracy - dane wprowadzać może osoba nie znająca się na księgowości, natomiast księgowy tylko sprawdza i zamyka rozliczenia. Dzięki licznym konsultacjom z ekspertami prowadzącymi biura rachunkowe program dopracowano w najmniejszych szczegółach.

W ofercie znajduje się od 2004 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów.

System polecany dla wszystkich firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową. Szczególnie polecany dla biur rachunkowych.

 

Ewidencja przychodów i rozchodów

 • księga przychodów i rozchodówprowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującym wzorem

  • zoptymalizowane, bardzo szybkie wprowadzanie danych 
   z klawiatury, bez użycia myszki

  • prowadzenie księgi dla wszystkich firm, których właścicielem jest podatnik

  • automatyczne porządkowanie wpisów wg daty zdarzenia

  • wydruk wszystkich kolumn księgi na jednej kartce formatu A4

 • opcjonalne księgowanie w walutach obcych z przeliczaniem na PLN wg średnich kursów NBP

  • biblioteka walut i kursów średnich NBP

  • automatyczne pobieranie kursów ze strony internetowej NBP

 • prowadzenie ryczałtowej Ewidencji Przychodów wraz z miesięcznym rozliczeniem podatku ryczałtowego

 • prowadzenie ewidencji dochodów z najmu lub dzierżawy

 • rozbudowana biblioteka kontrahentów

  • podział kontrahentów na wielu płaszczyznach (np. dostawca, odbiorca)

  • wiele dodatkowych danych (np. telefon, e-mail)

  • historia zmian adresu kontrahenta

  • możliwość przypisania zdarzenia gospodarczego

 • księga przychodów i rozchodówbiblioteka zdarzeń gospodarczych

  • możliwość przypisania domyślnych ustawień związanych ze zdarzeniem: kolumny w księdze, stawki vat, kontraktu, terminu płatności i sposobu rozliczenia vat

 • kontrola poprawności wprowadzanych danych

  • podział wpisów na rodzaje operacji umożliwia wprowadzanie danych bez znajomości zagadnień księgowych

  • zaawansowana krzyżowa kontrola wprowadzanych kwot

  • kontrolne szczegółowe zestawienie wprowadzonych danych

 • korekta kosztów z tytułu złych długów

 • rozliczanie remanentów, wyliczanie marży

 • rozliczanie płatności wraz z naliczaniem odsetek za zwłokę

 • rozliczanie różnic kursowych przy płatnościach walutowych

 • wystawianie i drukowanie not korygujących

 • grupowanie obrotów wg dowolnych kryteriów

  • bilansowanie zdarzeń gospodarczych w dowolnym okresie

  • dzięki wbudowanym kontraktom analiza struktury przychodów i kosztów

  • możliwość generowania zestawień za lata ubiegłe

rejestr sprzedaży VAT

 

Ewidencja VAT

 • rejestry sprzedaży i zakupów VAT według aktualnych wzorów

  • jednoczesne wprowadzanie danych do księgi przychodów i ewidencji VAT

  • różne sposoby rozliczenia VAT, np. wg terminu płatności lub daty zapłaty

  • ewidencja niepodlegającego odliczeniu podatku VAT od paliwa i nabycia samochodu

  • korekta VAT z tytułu złych odługów

  • wydruk wszystkich kolumn rejestrów na jednej kartce formatu A4

 • wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12

 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, Import/Export usług)

 • rozliczanie transakcji, dla których nabywca jest podatnikiem

 • wydruk faktur wewnętrznych na podstawie wpisu do rejestru

 • oddzielne rejestry VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych

  • rejestracja sprzedaży nie podlegającej VAT dla której przysługuje odliczenie

 • wydruk deklaracji VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B oraz deklaracji korygującej VAT-UEK

 • e-deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK

  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO

  • wysyłka e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego

 • wydruk zgłoszeń VAT-R, VAT-Z, wniosków VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZP, zawiadomienia VAT-ZD oraz uzasadnienia ORD-ZU

 • historia zmian formy opodatkowania VAT (brak, miesięcznie, kwartalnie) oraz historia wysłanych e-deklaracji

 

Ewidencja właścicieli i wspólników

 • prowadzenie ewidencji wszystkich wspólników i ich dochodów

  • ewidencja dochodów pochodzących z obsługiwanych przez program działalności gospodarczych oraz innych przychodów

 • wydruk miesięcznych lub kwartalnych zestawień należnego podatku dochodowego wg skali lub liniowego dla właściciela lub wspólników

  • uwzględniane dochody (udziały) z wielu firm

  • możliwość zmiany udziałów w trakcie miesiąca

  • możliwość uwzględnienia przychodów z najmu

  • aktualizacja wysokości składek ZUS przez internet

 • możliwość szczegółowego ewidencjowania i rozliczania opłat składek ZUS

 • wydruk deklaracji rocznej PIT-36L, PIT-B

 • wydruk deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B

  • możliwość ujęcia na deklaracji udziałów z wielu firm oraz przychodów z najmu

  • miesięczne rozliczenie podatku ryczałtowego

 • e-deklaracje PIT-36L, PIT-28

  • przygotowanie, podpisanie i wysłanie deklaracji oraz odebranie i wydruk urzędowego potwierdzenia odbioru UPO

  • wysyłka e-deklaracji od osób fizycznych bez podpisu elektronicznego

 • eksport PIT-36 do programu PITy (IPS)

 • historia zmian formy opodatkowania (miesięcznie, kwartalnie, wg skali, liniowo) oraz historia wysłanych e-deklaracji

 • wydruk formularzy identyfikacyjno-aktualizacyjnych niezbędnych w obrocie gospodarczym

  • dodatkowe wzory oświadczeń, zaświadczeń i zawiadomień składanych do urzędu skarbowego:

  • formularze zgłoszeniowe i informacyjne CEIDG-1, CEIDG-RB

ewidencja środków trwałych

 

Ewidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych

  • pełna charakterystyka środka (np. dostawca, producent, dane fabryczne)

 • możliwość podziału na grupy

 • ewidencja dokumentów zakupu/sprzedaży

 • ewidencja przeprowadzonych operacji (przyjęcie, modernizacja, likwidacja)

 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków

  • wydruk spełniający wymogi w zakresie księgi przychodów i rozchodów, jak również spełniający wymogi stawiane podatnikom podatku ryczałtowego

 • generowanie planu amortyzacji według różnych metod

  • różne metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna, przyspieszona)

 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków

 • wydruk tabeli amortyzacyjnej

  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4

 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z odpisami

 

Ewidencja wyposażenia

 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy

  • pełna specyfikacja pozycji wyposażenia

 • automatyczne powiązanie ewidencji z księgą przychodów

koszty przebiegu pojazdów

 

Koszty przebiegu pojazdów

 • rozliczanie kosztów przejazdów samochodami prywatnymi

 • ewidencja przebiegu pojazdów

  • biblioteka tras z odległościami

  • aktualizacja stawek ryczałtu samochodowego przez internet

 • ewidencja faktur kosztowych

 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych z kosztami przebiegów

 

Ewidencja dowodów wewnętrznych

 • ewidencja i ręczne wprowadzanie dowodów wewnętrznych

  • automatyczna numeracja dowodów

  • możliwość zaksięgowania na jednym dowodzie kilku kwot do różnych kolumn w księdze

  • różne szablony dowodów

 • automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych zawierających:

  • korektę kosztów z tytułu złych długów

  • koszty przebiegu pojazdów

  • odpisy amortyzacyjne

  • okresowe zestawienie sprzedaży

  • rozliczenie różnic kursowych

  • zaliczenie w koszty podatku VAT od faktur RR, dla którego nie przysługuje prawo do odliczenia od należnego podatku VAT

 • wydruk i automatyczne wprowadzanie dowodów do księgi

moduł kasa/bank

 

Moduł kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW

  • możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas

  • możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia

 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych

 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wpisów do księgi

 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem

 • import płatności z systemu VideoTEL

 

Moduł należności i zobowiązań

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem

 • windykacja należności

  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem

  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem

  • protokoły nieściągalności należności

 • kalkulator odsetkowy, obliczający odsetki ustawowe i podatkowe

Ewidencja przelewów

 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych przelewów

  • nadruk treści przelewu (na gotowych formularzach różnego typu) lub pełny wydruk przelewu (na czystych kartkach papieru)

 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego

  • automatyczne przelewy ze składkami ZUS i podatkami PIT i VAT generowane na podstawie deklaracji

 • współpraca z całą gamą systemów bankowych

  • możliwość dostosowania programu do współpracy z dowolnym systemem bankowym

dodatkowe zalety systemu

 

Dodatkowe zalety systemu

 • wersja dla biura rachunkowego

  • możliwość obsługi wielu podmiotów,
   o różnej formie prawnej

  • możliwość korzystania ze wspólnej dla wszystkich lub wybranych firm biblioteki kontrahentów oraz zdarzeń gospodarczych

  • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników

  • seryjne drukowanie deklaracji VAT-7 lub seryjne wysyłanie e-deklaracji VAT-7

  • powiadamianie klientów pocztą internetową o wysokości podatków przypadających do zapłaty za dany okres

  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową w formacie HTML lub PDF

 • wersja sieciowa

  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8

  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom

 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły

  • ujednolicone standardy pracy w programie do obsługi sprzedaży R2faktury (magazyn, faktury) i systemie płacowo-kadrowym R2płatnik

  • automatyczny import faktur i rozliczeń płatności

 • możliwość inicjalizacji bazy danych na podstawie

  • pliku buforowego

  • programów Rachmistrz i Rewizor 

 • automatyczny import faktur z programów Subiekt firmy Insert i KS-AOW (Apteka) firmy Kamsoft

 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany

 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika

 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet

  • automatyczne pobieranie parametrów naliczania ze strony producenta (np. podstawy i składki ZUS)

  • moduł zdalnego serwisowania danych wbudowany w program

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem