Standard vs Pro

 

Często zadawanym pytaniem które słyszymy, jest czym różni się Seria Standard od Seri Pro. Poniższa tabelka przedstawia w łatwy i przejrzysty sposób różnice pomiędzy seriami:

 

Moduły Opis
K Koszty – szczegółowe rozliczanie kosztów z podziałem
na działy i zlecenia, rozksięgowanie kosztów pracy
na miejsca powstawania kosztów (MPK lub konta
grupy 5) i (tylko w wersji PRO) projekty
A Akord – szczegółowe rozliczanie akordu na podstawie
wykazu wyrobów i czynności
RCP RCP – wymiana danych z systemami Rejestracji Czasu
Pracy oraz z systemami rozliczeń czasu pracy
kierowców (tachograf) oraz (tylko w wersji PRO)
wewnętrzny system Rejestracji Czasu Pracy, ewidencja
godzin We/Wy, przerwy
HR HR (tylko w wersji PRO) – moduł zarządzania
personelem, w skład którego obecnie wchodzi opis
stanowiska pracy, rekrutacja, szkolenia i ocena
pracowników
www www (tylko w wersji PRO) – dostęp pracowników do
pewnych funkcji systemu za pośrednictwem przeglądarki
internetowej, przykładowo wgląd we własne dane
(np. limit urlopu wypoczynkowego) i wprowadzenie
wniosku urlopowego przez internet, wykorzystanie
przeglądarki jako rejestratora czasu pracy, akceptację
warunków umowy o dzieło
TK Kadry – program ograniczony do części kadrowej, bez
dostępu do list płac i przelewów

 

 

Funkcjonalność Seria Wymagane moduły dodatkowe TK
STD PRO K A RCP HR www
Instalacja i parametryzacja + +            
Wprowadzanie danych firmy + +           X
Możliwość obsługi wielu firm + +           X
Indywidualna konfiguracja parametrów każdej firmy + +           X
Dedykowane wersje dla biura rachunkowego + +           X
Import danych firm z programu Płatnik ZUS + +           X
Obsługa różnych rodzajów działalności: osoby fizyczne, spółki cywilne, osoby prawne, jednostki budżetowe + +           X
Dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej + +           X
Rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne + +           X
Rozliczenia ZUS dla firm uprawnionych i nieuprawnionych do wypłaty zasiłków ZUS + +           X
Możliwość wprowadzenia właściciela lub współwłaścicieli każdej firmy z wszystkimi danymi koniecznymi do rozliczeń ZUS + +           X
Obsługa wielu rachunków bankowych firmy z możliwością określenia przed wykonaniem przelewów,
z którego rachunku mają być dokonane
+ +            
Możliwość umieszczenia loga każdej firmy + +           X
Rejestracja firmy w celu dostępu przez internet
lub wewnętrzny intranet
  +         + X
Użytkownicy systemu + +           X
Możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom + +           X
Grupy praw dostępu ograniczające dostęp do wybranych danych i funkcji programu + +           X
Ewidencja operacji wykonanych przez użytkowników + +           X
Wysyłanie wewnętrznych komunikatów do poszczególnych użytkowników + +           X
Konfiguracja przycisków szybkiego dostępu + +           X
Własne ustawienie kolumn i uporządkowania
w każdym oknie
+ +           X
Własne nazwy etykiet w oknach   +           X
Dodatkowe pola ewidencjonowane w bazie danych   +           X
Wybór czcionki programu i jej wielkości umożliwiający powiększenie okien programu bez zmiany ogólnej rozdzielczości systemu + +           X
Harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)   +           X
Definiowanie systemu naliczania wynagrodzeń + +           X
Wstępnie przygotowane systemy wynagrodzeń
dla małej firmy, dużego przedsiębiorstwa, szkoły, jednostki budżetowej i biura rachunkowego
+ +           X
Właściwości składników określające ich reguły przeliczania zgodnie z regulaminem wynagradzania + +            
Rodzaje składników stanowiące podpowiedzi reguł parametryzacji standardowych pozycji wynagrodzeń + +            
Możliwość własnego ustalenia sposobu wyliczania dowolnego składnika wynagrodzeń + +            
Definicje list płac zawierające szkielet różnych rodzajów wynagrodzeń wraz ze zbiorem naliczanych składników wynagrodzeń + +            
Parametryzacja różnych rodzajów angaży
(np. zasadniczy, godzinowy) wraz ze składnikami określanymi na umowie o pracę
+ +           X
Parametryzacja dodatkowych godzin ewidencjonowanych w karcie pracy wpływających na wysokość wynagrodzenia (np. postojowe) + +           X
Parametryzacja składników płacy akordowej + +   +       X
Różne sposoby obliczenia stażu pracy i dodatku stażowego (staż w aktualnej firmie, pracy w branży, stanowiskowy, w poprzednich zakładach) + +           X
Określanie składników wynagrodzeń występujących
na wydrukach list płac, pasków, kartotekach
wynagrodzeń i zbiorówkach
+ +            
Definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń + + +          
Parametryzacja dekretów księgowych + +            
W przypadku wersji wielofirmowej możliwość definiowania systemu wynagrodzeń dla każdej firmy oddzielnie   +            
Instalowanie programu + +           X
Baza danych oparta na serwerze SQL + +           X
Możliwość pracy na bezpłatnej wersji serwera
Microsoft SQL
+ +           X
Wykorzystanie możliwości architektury bazy danych
typu klient-serwer
+ +           X
Optymalizacja pod kątem pobierania tylko niezbędnych
w danej chwili danych przyspieszająca pracę sieciową
+ +           X
Wykorzystanie dodatkowych możliwości serwera SQL
(np. procedury składowane) przyspieszających
pracę stacji roboczych
  +           X
Praca w sieci lokalnej + +           X
Trójwarstwowa architektura systemu umożliwiająca zdalną pracę w sieci rozległej (np. oddziały w różnych miastach) poprzez dostęp do serwera aplikacji,
a nie serwera bazy danych
  +           X
Bezpieczeństwo danych + +           X
Archiwizacja wszystkich danych z możliwością zabezpieczenia hasłem + +           X
W przypadku obsługi wielu firm możliwość archiwizacji danych wybranej firmy + +           X
Kontrola nowych wersji i bezpośrednia aktualizacja programu przez internet + +           X
W przypadku wersji sieciowej mechanizm automatycznej aktualizacji programu na wszystkich stacjach roboczych + +           X
Wbudowane funkcje serwisowania bazy danych
przez internet
+ +           X
Narzędzia (biblioteka API) umożliwiające innym aplikacjom dostęp do bazy danych programu   +            
                 
Planowanie zatrudnienia STD PRO K A RCP HR www TK
Opis stanowisk pracy + +           X
Tabela klasyfikacji zawodów wraz z kodami + +           X
Kwalifikacje wymagane na stanowisku   +       +   X
Opis i priorytety zadań   +       +   X
Wymagane składniki wyposażenia + +           X
Planowane rodzaje szkoleń   +       +   X
Wymagane rodzaje badań + +           X
Struktura organizacyjna firmy + +           X
Podstawowy podział pracowników na działy + +           X
Segregacja pracowników alfabetycznie lub działami + +           X
Wielopoziomowa struktura oddziały - działy - zespoły   +       +   X
Indywidualne dane nagłówkowe oddziału   +       +   X
Planowanie stanowisk i etatów w oddziałach,
działach i zespołach
  +       +   X
Niezależny podział na grupy + +           X
Moduł rekrutacji pracowników   +       +   X
Etapy rekrutacji, ocena kwalifikacji stanowiskowych
i dodatkowych
  +       +   X
Możliwość załączenia oryginału CV i listu
motywacyjnego
  +       +   X
                 
Ewidencja pracowników STD PRO K A RCP HR www TK
Lista pracowników + +           X
Import danych z programu Płatnik ZUS + +           X
Możliwość importu danych z innych systemów
płacowo-kadrowych
+ +           X
Eksport i import danych kadrowych w różnych formatach + +           X
Przejrzysta struktura i szybki dostęp do wszystkich
danych pracowników
+ +           X
W przypadku obsługi wielu firm szybkie wyszukiwanie pracownika w dowolnej firmie + +           X
Puste i wypełnione druki kwestionariusza osobowego + +           X
Identyfikator dostępu przez internet   +         + X
Dane personalne + +           X
Pełne dane personalne i identyfikacyjne + +           X
Możliwość załączenia zdjęcia i wzoru podpisu + +           X
Konfigurowalne cechy dodatkowe pracownika z własną biblioteką zawartości (np. rozmiar odzieży)   +           X
Dodatkowe pole z własnymi notatkami i uwagami + +           X
Historia zmian danych identyfikacyjnych i personalnych   +           X
Adresy + +           X
Możliwość rozdzielenia adresu zameldowania, zamieszkania i do korespondencji + +           X
Historia zmian adresów   +           X
E-mail do wysyłania zaświadczeń i dokumentów pracownikom (np.paski) + +           X
Dodatkowo dane i adres osoby zawiadamianej
o wypadku
+ +           X
Rachunki bankowe + +           X
Kontrola poprawności wprowadzonego rachunku
(liczba kontrolna)
+ +           X
Przelew wynagrodzenia na dowolne dwa rachunki pracownika + +           X
Biblioteka banków aktualizowana przez internet + +           X
Ewidencja członków rodziny + +           X
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZCNA) + +           X
Kontrola 2 dni limitu opieki nad dzieckiem + +           X
Ulga z tytułu wychowywania dziecka (PIT-40) + +           X
Wykształcenie + +           X
Automatycznie wprowadzana ilość lat nauki wpływa
na nadawany limit urlopu
+ +           X
Możliwość szczegółowej ewidencji okresów nauki uwzględniającej przerwy + +           X
Dodatkowe informacje: zawód, specjalność, stopień naukowy, znajomość języków, prawo jazdy + +           X
Biblioteki ukończonych kursów i innych umiejętności + +           X
Dane związane z odbytą służbą wojskową + +           X
Wymagane badania lekarskie + +           X
Ewidencja podstawowych badań (wstępne, okresowe, kontrolne) + +           X
Dodatkowe badania stanowiskowe (psychologiczne, kierowcy, sanepid, wysokościowe i inne) + +           X
Przypominanie o zbliżających się terminach badań + +           X
Załączenie oryginału zaświadczenia lekarskiego   +           X
Ewidencja kursów BHP + +           X
Wstępne i okresowe kursy BHP z podpowiadanym terminem ważności + +           X
Dodatkowe rodzaje kursów (górnicze i inne) + +           X
Autokontrola upływających terminów ważności + +           X
Załączenie oryginału zaświadczenia BHP   +           X
Stopień niepełnosprawności + +           X
Ewidencja zmian stopnia niepełnosprawności
z datą orzeczenia i terminem ważności
+ +           X
Autokontrola terminów ważności orzeczeń + +           X
Orzeczenie niezdolności do pracy (ZUS) i przyczyn niepełnosprawności (komisja) + +           X
Obliczanie wskaźnika zatrudnienia przy miesięcznej
i rocznej informacji o zatrudnieniu
+ +           X
Opcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnienia
i statusu zakładu (ZPChr)
+ +           X
Obliczenie podwyższonych kosztów zatrudnienia
(ryczałt) z opcją obniżenia ryczałtu (SOD)
+ +           X
Uwzględnianie zmian stopnia niepełnosprawności
w trakcie miesiąca
+ +           X
Informacja o upływających terminach orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności
+ +           X
Ubezpieczenia + +           X
Niezbędne dane (oddział NFZ, prawo do emerytury/renty) związane z naliczaniem składek ZUS + +           X
Samochód prywatny + +           X
Dane o samochodzie prywatnym konieczne do wypłaty ryczałtu samochodowego + +           X
Środek lokomocji przy delegacjach krajowych
i zagranicznych
  +           X
Historia zatrudnienia + +           X
Ewidencja dotychczasowego przebiegu zatrudnienia
z uwzględnieniem sposobu, trybu i podstawy prawnej rozwiązania umowy
+ +           X
Możliwość załączenia oryginału świadectwa pracy   +           X
Uwzględnia okresy nieskładkowe w poprzednich
zakładach (urlop bezpłatny, wychowawczy, służba
wojskowa)
+ +           X
Możliwość zaliczenia okresu zatrudnienia do: stażu pracy, stażu pracy w danej branży, limitu urlopu, nagrody jubileuszowej, stażu stanowiskowego + +           X
Poprawna interpretacja i przeliczenia nakładających
się okresów nauki, historii zatrudnienia i aktualnego zatrudnienia
+ +           X
Zbiorcze zestawienie stażu pracy z podaniem
daty zmiany stażu
+ +           X
Teczka pracownika   +           X
Szybki wgląd w oryginały załączonych dokumentów   +           X
Części A, B i C wymaganej teczki kadrowej pracownika   +           X
Limit wielkości załączanych plików   +           X
                 
Zatrudnienie pracownika STD PRO K A RCP HR www TK
Aktualne zatrudnienie + +           X
Jednoczesne zatrudnienie tego samego pracownika
w tej samej firmie na kilku różnych etatach
+ +           X
Możliwość indywidualnego obniżenia/podwyższenia
progu podatkowego
+ +           X
Informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek E-R + +           X
Dyspozycja stałej kwoty do przekazania na rachunek
(1 lub 2) a reszty do wypłaty (lub odwrotnie)
+ +           X
Odrębne funkcje dla grupy zawodowej nauczycieli
(karta nauczyciela)
+ +           X
Szczególne opcje dla pracowników tymczasowych (odrębne przepisy) + +           X
Ewidencja umów o pracę i zmian warunków + +           X
Szybkie określenie kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto + +           X
Umowy o pracę na czas nieokreślony, określony, okres próbny, wykonania pracy, zastępstwa, do dnia porodu + +           X
Różne rodzaje angaży w zależności od rodzaju zatrudnienia (zasadniczy, godzinowy) + +           X
Standardowe wzory umów o pracę dla różnych
rodzajów angaży
+ +           X
Opcjonalna numeracja umów o pracę,
biblioteka rejestrów
+ +           X
Możliwość modyfikacji i wprowadzania własnych wzorów druków umów + +           X
Tabela zaszeregowania dla nauczycieli i pracowników administracji + +           X
Zatrudnianie uczniów i pracowników młodocianych, umowy o praktyki absolwenckie + +           X
Praca w szczególnych warunkach + +           X
Szczegółowe określenie rodzaju pracy wymagane
do zestawień statystycznych
+ +           X
Biblioteki innych warunków zatrudnienia i pracy
w szczególnych warunkach
+ +           X
Ewidencjonowanie wszystkich zmian warunków umowy + +           X
Grupowa symulacja zmian warunków zatrudnienia   +           X
Wypowiedzenia warunków umowy z określeniem okresu wypowiedzenia + +           X
Druki zmiany i wypowiedzenia warunków
umowy z możliwością modyfikacji wzorów
+ +           X
Przypominanie o zbliżających się datach końcowych umów na okres próbny i na czas określony + +           X
Rozliczenia z urzędem + +           X
Aktualizowana przez internet biblioteka urzędów skarbowych + +           X
Druki rocznego rozliczenia (PIT-11, PIT-40) + +           X
Inne zgłoszenia (NIP-3), oświadczenia (PIT-2, PIT-2C, PIT-12) i informacje (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R) + +           X
Rozliczenia cudzoziemców (IFT-1, IFT-1R) + +           X
Seryjne wydruki deklaracji + +           X
Zgłoszenia do ubezpieczeń + +           X
Oddzielna ewidencja zgłoszeń (ZUA, ZZA) i wyrejestrowań (ZWUA) z ZUS + +           X
Możliwość bezpośredniego wywołania programu
Płatnik ZUS z wypełnionymi zgłoszeniami
+ +           X
Seryjne zgłoszenia do ZUS + +           X
Bilans otwarcia + +           X
Niezbędne dane początkowe umożliwiające rozpoczęcie pracy w trakcie roku (naliczanie chorobowego, urlopu
i deklaracje roczne PIT)
+ +           X
Możliwość importu BO z programu Płatnik ZUS
lub innych systemów
+ +           X
Dane do naliczeń + +           X
Dodatkowe stałe składniki płac nie objęte w umowie (stałe premie lub współczynniki do wyliczania premii,
stałe potrącenia, np. ubezpieczenia grupowe)
+ +           X
Okres ważności i ewidencja zmian danych do naliczeń + +           X
Grupowe wypełnianie danych do naliczeń   +           X
Import przygotowanych danych z zewnętrznych
systemów
+ +           X
Wkłady KZP   +           X
Ewidencja wkładów dla członków Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej
  +           X
Wydruk kart ewidencyjnych wkładów   +           X
Potrącenia i pożyczki + +           X
Rozliczanie pożyczek ratalnych KZP, mieszkaniowych
i innych
+ +           X
Automatyczne lub ręczne rozplanowania rat + +           X
Określenie procentu wynagrodzenia, minimalnej
i maksymalnej spłaty
+ +           X
Okresowe zawieszenia spłat + +           X
Ewidencja spłat i kontrola sald potrąceń ratalnych + +           X
Zbiorcze zestawienie potrąceń z podaniem kwoty
spłaty i salda
+ +           X
Kontrola zajęć komorniczych + +           X
Procentowe ograniczenie spłaty w stosunku
do najniższej krajowej (alimenty) lub faktycznego
wynagrodzenia (inne zajęcia)
+ +           X
Generowanie przelewów na wskazanego komornika + +           X
Ujęcie zajęć komorniczych na świadectwie pracy + +           X
Ekwiwalenty i ryczałty + +           X
Rozplanowanie wypłat ekwiwalentów za odzież
i za pranie odzieży
+ +           X
Umowa o używanie prywatnego samochodu
do celów służbowych
+ +           X
Rozliczanie ryczałtu samochodowego wraz z wydrukiem oświadczenia o używaniu samochodu + +           X
Świadczenia socjalne   +           X
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  +           X
Wydruk karty ewidencyjnej świadczeń   +           X
Kary i nagrody + +           X
Automatyczne uwzględnianie pieniężnych kar i nagród
na liście płac
+ +           X
Termin przedawnienia kary + +           X
Ewidencja wyposażenia + +           X
Rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) + +           X
Kontrola okresu użytkowania i automatyczne wydania
na kolejne okresy
+ +           X
Ewidencja wydanego wyposażenia oraz druk dokumentu wydania (RW) + +           X
Okresowe zestawienie pracowników z terminami wydania przysługującego wyposażenia + +           X
Zbiorcze zestawienie wydanego wyposażenia + +           X
Przyjęcia do magazynu wyposażenia i kontrola stanu podczas wydawania   +           X
Prowadzenie magazynu z podziałem na szczegółowe cechy wyposażenia (np. rozmiar i kolor odzieży)   +           X
Automatyczne wydania wymaganego wyposażenia
z uwzględnieniem indywidualnych cech pracowniczych
(np. rozmiar odzieży)
  +           X
Zestawienie wymaganego wyposażenia z uwzględnieniem indywidualnych cech pracowników   +           X
Zestawienie obrotów i stanów magazynowych w zadanych okresach   +           X
Szkolenia   +       +   X
Rodzaje szkoleń wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy   +       +   X
Plan i szczegółowa ewidencja przeprowadzonych
w firmie szkoleń
  +       +   X
Kartoteka zaliczonych przez pracownika szkoleń   +       +   X
Kontrola terminu prac końcowych i możliwość oceny
zadań zaliczeniowych
  +       +   X
Autokontrola wymaganych szkoleń jednorazowych
i okresowych
  +       +   X
Ocena rozwoju poprzez ewidencjonowanie współczynników realizacji zadań   +       +   X
Ewidencja zdarzeń dotyczących pracowników   +           X
Definiowalne rodzaje zdarzeń dla poszczególnych grup pracowników (np. rozliczenie zadań okresowych,
rozmowy motywacyjne)
  +           X
Rejestracja zdarzeń z możliwością wprowadzenia terminu kolejnego zdarzenia   +           X
Wydruk ewidencji zdarzeń zapisanych
przy pracownikach
  +           X
Zestawienia zbliżających się terminów zdarzeń okresowych (np. okresowe rozliczenie zadań, planowane rozmowy motywacyjne)   +           X
                 
Rozliczanie czasu pracy STD PRO K A RCP HR www TK
Nominalny czas pracy + +           X
Rozplanowanie dni i godzin pracy indywidualnie
lub zbiorczo dla grup pracowników
+ +           X
Automatyczne lub ręczne rozplanowanie pracy
w niepełnym wymiarze
+ +           X
Konfigurowalny dobowy wymiar czasu pracy
(np. 7h dla niepełnosprawnych)
+ +           X
Okres rozliczeniowy dla grup pracowników   +           X
Miesięczna i roczna karta pracy + +           X
Automatyczne wypełnianie karty pracy na podstawie nominalnego czasu pracy + +           X
Wydruk ewidencji czasu pracy zgodny z obowiązującymi przepisami + +           X
Wyliczanie godzin nadliczbowych (50% i 100%)
w rozliczeniach dziennych i miesięcznych
+ +           X
Konfiguracja dodatkowych rodzajów godzin
(np. nocne, szkodliwe, postojowe)
+ +           X
Wprowadzanie czasu pracy z dokładnością do 1 minuty + +           X
Dodatkowe notatki w poszczególnych dniach pracy
i nieobecności
  +           X
Indywidualna akceptacja wypełnionych kart pracy
do dalszych naliczeń
  +           X
Zbiorcze zamykanie poszczególnych ewidencji związanych z rozliczeniem czasu pracy + +           X
Zbiorcze zestawienia ewidencji czasu pracy + +           X
Możliwość współpracy z systemami Rejestracji Czasu Pracy + +     +     X
Możliwość współpracy z systemami rozliczeń czasu
pracy kierowców (Tacho)
+ +     +     X
Bieżąca kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym (normy dobowe, tygodniowe, przepracowane niedziele i święta, nadgodziny) + +           X
Zbiorcze zestawienie kontrolne przekroczonych
norm czasu pracy
  +           X
Kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru
przez pracownika
  +           X
Automatyczne rozliczenie godzin nadpracowanych
na koniec okresu rozliczeniowego
  +           X
Zbiorcze zestawienie godzin nadpracowanych,
odebranych i rozliczonych
  +           X
Druki pustych list obecności do podpisu
przez pracowników
+ +           X
Wewnętrzny system RCP   +     +     X
Godzinowe harmonogramy rozpoczęcia i zakończenia pracy (np. zmiana I, II, III)   +     +     X
Pomocny moduł dynamicznego planowania obsady stanowisk pracy (np. dozorcy)   +     +     X
Automatyczne rozplanowanie wg różnych systemów
pracy (12-godzinny, 12 na 24, 3-zmianowy,
3-zmianowy ciągły)
  +     +     X
Możliwość wprowadzania godzin rozpoczęcia
i zakończenia pracy oraz przerw w pracy
  +     +     X
Zaawansowana interpretacja zdarzeń we/wy
na podstawie ustalonego harmonogramu pracy
  +     +     X
Automatyczne obliczanie godzin nadliczbowych
i godzin nocnych
  +     +     X
Bezpośredni import zdarzeń z czytników RCP   +     +     X
Zestawienie ewidencji czasu pracy z wyszczególnieniem niezgodności z harmonogramem (np. spóźnienia, wcześniejsze wyjścia, nieobecności)   +     +     X
Możliwość rejestracji wejść i wyjść przez internet
lub intranet
  +     +   + X
Delegacje krajowe i zagraniczne   +           X
Ewidencja samochodów służbowych   +           X
Biblioteka tras z odległościami i przybliżonymi czasami przejazdów   +           X
Kursy walut krajów docelowych i tranzytowych, pobieranie kursów ze strony NBP   +           X
Szczegółowe rozliczanie kosztów podróży krajowych
i zagranicznych
  +           X
Druki polecenia wyjazdu służbowego i rozliczenia
delegacji
  +           X
Zbiorcze zestawienie delegacji   +           X
Karta urlopowa + +           X
Ewidencja urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego, opieki nad dzieckiem, szkoleniowego, dodatkowego + +           X
Kontrola limitów urlopu wypoczynkowego, opieki
nad dzieckiem i urlopu dodatkowego
+ +           X
Automatyczne obliczanie limitu urlopu wypoczynkowego zgodnie z Kodeksem Pracy + +           X
Uwzględnia zmiany wymiaru czasu pracy (etatu)
oraz zmiany dobowego wymiaru czasu pracy
(niepełnosprawni)
+ +           X
Oddzielne zasady naliczania limitu dla nauczycieli
i pracowników tymczasowych
+ +           X
Wyjaśnienie wysokości nadanego limitu urlopu + +           X
Plan urlopów dla grup pracowników   +   +       X
Wnioski urlopowe przez intranet lub internet   +         + X
Informacja o zatwierdzeniu urlopu pocztą elektroniczną   +           X
Zestawienie urlopów wykorzystanych i pozostałych
do wykorzystania
+ +           X
Karta zasiłkowa + +           X
Obejmuje wszystkie rodzaje wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków opiekuńczych i macierzyńskich + +           X
Kontrola 33 dni wynagrodzenia chorobowego
w danym roku
+ +           X
Kontrola 182 dni wypłat ciągłego chorobowego + +           X
Automatyczne naliczanie kwoty wynagrodzenia/zasiłku wynikające z podstaw chorobowego z 12 miesięcy + +           X
Przy naliczaniu uwzględniane premie kwartalne i roczne + +           X
Wyjaśnienie sposobu obliczenia podstaw chorobowego (m.in. uzupełnienia do pełnego miesiąca i odbruttowienia) + +           X
Przyrównywanie do najniższej krajowej z uwzględnieniem wymiaru etatu + +           X
Możliwość tworzenia korekt do poprzednich wpisów umożliwiające zmianę rodzaju zasiłku lub ponowne przeliczenie podstawy + +           X
Wydruk karty zasiłkowej, asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3 + +           X
Zestawienia kart zasiłkowych z podziałem
na poszczególne rodzaje chorobowego
+ +           X
Nieobecności + +           X
Ewidencja nieobecności płatnych i niepłatnych + +           X
Urlop bezpłatny, urlop wychowawczy i służba wojskowa + +           X
Zbiorcze zestawienie wprowadzonych nieobecności + +           X
Rozliczanie płacy akordowej + +   +       X
Biblioteka składników akordu wraz ze stawkami + +   +       X
Możliwość wprowadzania akordu bezpośrednio
w karcie pracy
+ +   +       X
Szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej + + + +       X
Seryjne uzupełnianie prac akordowych
dla grup pracowników
  +   +       X
Zbiorcze zestawienie prac akordowych + +   +       X
Ewidencja kosztów + + +         X
Biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę (np. budowy
w firmie budowlanej)
+ + +         X
Ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń + + +         X
Możliwość rozliczania zleceń wg godzin pracy,
procentowo lub kwotowo
+ + +         X
Niezależne rozbicie poszczególnych składników wynagrodzeń (np. płaca godzinowa w koszty 2 budów,
ale premia tylko na jednej budowie)
+ + +         X
Możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy + + +         X
                 
Naliczanie wynagrodzeń STD PRO K A RCP HR www TK
Ewidencja list płac + +            
Możliwość tworzenia wielu list w miesiącu, zarówno
list podstawowych jak i dodatkowych
+ +            
Roczna lub miesięczna numeracja list płac
w obrębie utworzonych rejestrów
+ +            
Konfigurowalny układ numeru oddzielnie
dla każdego rejestru
+ +            
Biblioteka rodzajów list służąca do grupowania list płac + +            
Kontrola wprowadzania pracowników na właściwe
listy płac
+ +            
Indywidualne lub grupowe naliczanie wynagrodzeń + +            
Miesięczne obliczanie składek ZUS pozwalające uniknąć groszowych różnic na raporcie do ZUS + +            
Rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (m.in. urlop, chorobowe, ekwiwalent
za urlop, składki ZUS, podatek)
+ +            
Automatyczne naliczanie wynagrodzeń w przypadku zmiany wysokości angażu (podwyżki) lub rodzaju angażu (np. krajowy na eksportowy) w trakcie miesiąca   +            
Zamykanie list płac zabezpieczające przed modyfikacjami po wypłacie + +            
Grupowe zamykanie list płac   +            
Możliwość automatycznego naliczania list korygujących + +            
Naliczanie trzynastek i wyrównań, szczególnie przydatne w szkołach i jednostkach budżetowych + +            
Aktualizacja parametrów naliczania (składki ZUS, koszty i podatek, ryczałty i wynagrodzenia, podstawa ZUS dla właścicieli) przez internet + +            
Wydruki list i pasków + +            
Czytelne wydruki list płac w różnych formach + +            
Przejrzyście zaprojektowane druki pasków
dla pracowników
+ +            
Możliwość własnego wyboru składników drukowanych
na liście płac i paskach
+ +            
Opcjonalna optymalizacja wydruków pod kątem oszczędności tonera lub tuszu w drukarce + +            
Paski rozszerzone zawierające informacje
z raportu ZUS RMUA
+ +            
Możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną + +            
Rodzaje wynagrodzeń + +            
Wstępnie przygotowane standardowe systemy naliczania wynagrodzeń dla: małej firmy, dużego przedsiębiorstwa, szkoły i jednostki budżetowej + +            
Obok list podstawowych przygotowane definicje list
dodatkowych: zasiłki ZUS, premie i nagrody,
ekwiwalenty za urlop, inne wynagrodzenia i dochody,
premie kwartalne i roczne, nagroda jubileuszowa,
świadczenia urlopowe, fundusz socjalny, ryczałt
samochodowy, dodatki nieopodatkowane, umowy
zlecenia i o dzieło, organy stanowiące
+ +            
Rozliczanie dochodów zryczałtowanych typu dywidendy, świadczenia byłym pracownikom, odsetki od pożyczek, dochody cudzoziemców i inne + +            
Rozliczanie innych dochodów typu akcje, stypendia,
diety radnych
+ +            
Rozliczanie umów cywilnoprawnych + +            
Naliczanie i ewidencja umów zlecenia i umów o dzieło + +            
Możliwość zawierania umów zarówno z własnymi pracownikami jak i z osobami obcymi + +            
Numeracja umów w obrębie rejestrów + +            
Aneksy do umów zlecenia + +            
Biblioteka treści umów + +            
Podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto + +            
Możliwość wynagradzania według kwoty lub według
stawki (np. za godzinę)
+ +            
Uwzględnia 50% koszty przy prawach autorskich + +            
Przejrzysty sposób ustalania i rozliczania składek ZUS + +            
Możliwość zapłaty w ratach + +            
Wybór płatności na jeden z dwóch rachunków
lub gotówką
+ +            
Wydruk umowy zlecenia i umowy o dzieło z możliwością zmian standardowych wzorów + +            
Wydruk rachunku do umowy wystawianego
przez pracownika
+ +            
Seryjne wprowadzanie umów zlecenia dla grup
pracowników
  +            
Ewidencja umów organów stanowiących i naliczanie wynagrodzeń z innych tytułów (np. wynagrodzenia
rady nadzorczej)
+ +            
Możliwość rozliczania cudzoziemców wraz z deklaracją IFT-1 lub IFT-1R + +            
Polecenia przelewów bankowych + +            
Ewidencja standardowych poleceń przelewów
oraz przelewów do ZUS i do US
+ +            
Obsługa wielu rachunków firmowych + +            
Generowanie przelewów z wynagrodzeń na podstawie
list płac
+ +            
Przygotowanie przelewów na inne jednostki na podstawie potrąceń pracowników (np. ubezpieczenia grupowe, składki członkowskie, zajęcia komornicze) + +            
Automatyczne przelewy podatku dochodowego
i zryczałtowanego
+ +            
Przelewy do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP + +            
Możliwość samodzielnego przygotowania dowolnego przelewu z wykorzystaniem biblioteki odbiorców + +            
Grupowanie przelewów w paczkach z dnia + +            
Wydruk polecenia przelewu na czystych kartkach lub nadruk treści na gotowych formularzach różnego typu + +            
Wydruk zbiorczych przelewów różnego typu + +            
Eksport przelewów do dowolnego systemu bankowego + +            
                 
Raporty i zestawienia STD PRO K A RCP HR www TK
Rozliczanie wynagrodzeń + +            
Standardowe zbiorówki list płac wraz z zestawieniem przychodów (podatek), nominałów (do wypłaty w kasie)
i całkowitych kosztów wynagrodzeń
+ +            
Możliwość przygotowania własnych zestawień zbiorczych zgodnie z własnymi wymaganiami + +            
Miesięczne zestawienia zaliczki na podatek dochodowy
i zryczałtowany wraz z przygotowaniem przelewów
do urzędu skarbowego
+ +            
Roczne deklaracje PIT-4R i PIT-8AR + +            
Możliwość elektronicznego podpisania i wysyłki przez internet rocznych rozliczeń firmy w postaci e-Deklaracji + +            
Zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS + +            
Współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu wraz
z zaimportowanymi raportami DRA, RCA, RZA, RSA
+ +            
Oddzielne raporty ZUS dla właścicieli (DRA, RSA) uwzględniające okresy chorobowego + +            
Możliwość ujęcia właścicieli, wspólników i osób współpracujących na raportach z pracownikami + +            
Roczna informacja ZUS IWA + +            
Zestawienie do NFZ o obniżonych składkach
na ubezpieczenie zdrowotne
+ +            
Współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ + +            
Zestawienie do PFRON dotyczące refundacji składek
ZUS i dofinansowania wynagrodzeń dla ZPChr i innych jednostek, zatrudniających osoby niepełnosprawne
+ +            
Współpraca z systemem SOD PFRON poprzez automatyczne przesyłanie danych do formularzy
WnD, INF D-P, WnU, INF U-P
+ +            
Szczegółowe zestawienia dla GUS pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03,
Z-05, Z-06 i Z-12
+ +            
Koszty wynagrodzeń + +            
Zestawienie kosztów wynagrodzeń poszczególnych pracowników + +            
Rozliczenie kosztów wynagrodzeń z podziałem
na działy i zlecenia
+ + +          
Szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników wyszczególniające
każdy składnik wynagrodzenia w rozbiciu
na przypisane zlecenia
+ + +          
W przypadku Agencji Pracy Tymczasowej możliwość generowania faktur obciążających kosztami pracy
(wraz z marżą) poszczególnych klientów
  + +          
Dekrety księgowe + +            
Dekretacja list płac z uwzględnieniem kosztów rodzajowych (konta grupy 4) + +            
Szczegółowa dekretacja kosztów wynagrodzeń
z podziałem na MPK i centra zysków w ramach
kosztów rodzajowych
+ + +          
Szczegółowa dekretacja kosztów według miejsca powstawania na konta grupy 5 + + +          
Eksport dekretów księgowych do popularnych systemów finansowo-księgowych + +            
Analiza płac + +            
Plan i wykorzystanie funduszu zaangażowania środków
w poszczególnych działach
+ +            
Zestawienie planu i zatrudnienia na stanowiskach
z wyszczególnieniem wakatów
  +       +    
Zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia, czyli planowane miesięczne koszty zakładu obliczone
na podstawie angaży
+ +            
Zestawienia kadrowe + +           X
Zestawienia zbiorcze danych wprowadzanych
we wszystkich ewidencjach
+ +           X
Zestawienia zbliżających się terminów badań
okresowych, kursów BHP, orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności i umów o pracę na czas określony
+ +           X
Zestawienia upływających okresów: stażu pracy,
nagrody jubileuszowej i lat do urlopu z podaniem
konkretnej daty
+ +           X
Informacja o stanie zatrudnienia z wyszczególnieniem osób przyjętych i zwolnionych + +           X
Miesięczna i roczna informacja o zatrudnieniu
z wyliczeniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
+ +           X
Możliwość przygotowania własnych dokumentów potrzebnych w danej firmie, np. karta obiegowa, protokół przekazania, wszelkie oświadczenia i zobowiązania + +           X
Zestawienia według różnych kryteriów + +           X
Wstępnie przygotowana duża ilość
przydatnych zestawień
+ +           X
Konfiguracja własnych zestawień zawierających wprowadzone informacje kadrowe + +           X
Konfiguracja własnych zestawień zawierających jednocześnie informacje kadrowe i płacowe + +            
Możliwość zadania dowolnych kryteriów wyboru względem zawartości wybranych składników + +           X
Różne podziały i grupowanie pozycji zestawienia, również wg zawartości wybranego pola + +           X
Eksport zestawień do pliku w formacie akceptowanym przez inne zewnętrzne systemy i możliwość dalszej
obróbki np. w programach Access czy Excel
+ +           X
Moduł raportów SQL   +           X
Wewnętrzny generator raportów na podstawie
zapytań SQL
  +           X
Możliwość wykonania praktycznie dowolnego
zestawienia z danych wprowadzonych w systemie
  +           X
Wstępnie przygotowane funkcje w bazie ułatwiające budowanie raportów   +           X
Pobieranie z internetu definicji przykładowych raportów oraz raportów wykorzystywanych przez innych   +           X
Możliwość podłączenia zewnętrznego generatora raportów SQL   +           X
Wybór zawartości dowolnych pól tekstowych na podstawie własnych zapytań SQL   +           X
Wydruki + +           X
Możliwość przesyłania wszelkich wydruków pocztą elektroniczną w formie załącznika w standardzie
HTML lub PDF
+ +           X
Możliwość tłumaczenia wydruków na dowolny język   +           X
Obok wydruków rozbudowanych graficznie (stopnie szarości, kolory) dostępne również wydruki zoptymalizowane pod kątem oszczędności tonera
lub tuszu w drukarce
+ +           X
Automatyczny przegląd przygotowanego dokumentu
z możliwością edycji bezpośrednio przed wydrukiem
+ +           X
Dziennik wydruków ewidencjonujący przygotowane raporty i zestawienia + +           X
                 
Rozliczenia końcowe STD PRO K A RCP HR www TK
Zakończenie umowy + +           X
Podpowiedź trybu i podstawy prawnej z biblioteki dostępnych sposobów ustania stosunku pracy + +           X
Druki porozumienia stron oraz rozwiązania umowy
za i bez wypowiedzenia
+ +           X
Estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie niezbędne informacje, m.in. wykorzystany urlop wypoczynkowy i wypłacony ekwiwalent za urlop, wykorzystane inne nieobecności i okresy nieskładkowe, potrącenia komornicze, informacje uzupełniające + +           X
Współpraca z programem Płatnik ZUS przy wypełnianiu druku wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZWUA) + +           X
Kartoteki dochodów i wynagrodzeń + +            
Kartoteki dochodowe zgodne z obowiązującymi wzorami + +            
Możliwość wglądu w kartoteki już bezpośrednio
po naliczaniu
+ +            
Możliwość ustalenia składników drukowanych
na oddzielnych kartotekach wynagrodzeń
+ +            
Roczne rozliczenia dochodów pracowników
PIT-11 i PIT-40
+ +            
Formularze rozliczeń innych dochodów (PIT-8C, PIT-8S, PIT-R) oraz rozliczenia cudzoziemców (IFT-1, IFT-1R) + +            
Możliwość elektronicznego podpisania i wysyłki przez internet rocznych rozliczeń pracowników w postaci
e-Deklaracji
+ +            
Prosty sposób przygotowania seryjnych wydruków
kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania
kartek w drukarce
+ +            
Możliwość seryjnego podpisywania i wysyłki
jednocześnie wszystkich przygotowanych e-Deklaracji
  +            
Inne druki dla pracowników + +           X
Zaświadczenie o zatrudnieniu z różnymi informacjami dodatkowymi + +           X
Uniwersalne zaświadczenie o zarobkach + +            
Indywidualne lub seryjne druki informacji, zawierających dane z formularza ZUS RMUA + +            
Formularz ZUS Rp-7 dla pracowników przechodzących
na emeryturę
+ +            
Dziennik wydruków ewidencjonujący wykonane dokumenty dla pracownika + +           X
Dostosowanie standardowych wzorów dokumentów
do własnych potrzeb
+ +           X
Możliwość przygotowania własnych dokumentów potrzebnych w danej firmie, np. karta obiegowa, protokół przekazania, wszelkie oświadczenia i zobowiązania + +           X

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem